Technický list pro stavění


10 × PRO

Termoizolační stavební systém je moderní technologie výstavby vnějších a vnitřních nosných a výplňových stěn objektů. Je určen především pro výstavbu občanských, bytových a průmyslových staveb, dále například pro výstavbu bazénů, suterénních prostor, nadzemních a podzemních garáží atd. Základem tohoto stavebního systému je speciální tvarovka termoizolačního stavebního systému ( foto foto foto ) a ukončovací víčko vyrobené z expando-vaného polystyrénu se samozhášivou úpravou. Z této tvarovky lze jednoduchým způsobem sestavit tzv. ztracené bednění, které po vylití polotekutým betonem B 20 s max. zrnitostí 8 mm vytvoří kompaktní stěnu s oboustrannou tepelnou a zvukovou izolací. Tvarovka i víčko jsou opatřeny mechanickým zámkovým systémem, jehož pomocí sestavujeme stěny bez spojovacích materiálů. termoizolační stavební systém zamezuje vzniku tepelných mostů. Mechanický zámkový systém vykazuje dostatečnou pevnost pro betonování jak strojní ( se zpomalovací koncovkou), tak ruční. Zdivo postavené z termoizolačního stavebního systému vykazuje výborné tepelně-izolační vlastnosti a je zařazené do stupně hořlavosti C 1  s PO 30 min.

Termoizolační stavební systém je český systém ztraceného tepelně-izolačního bednění ze styroporu, ze kterého můžeme zhotovovat obvodové i vnitřní masivní nosné zdivo podzemních i nadzemních občanských a průmyslových staveb.

Vlastní termoizolační stavební systém tvoří dva základní prvky.

Prvním je tvarovka ( foto foto foto ) (dále jen tvárnice) 1.000,- mm dlouhá, 250 mm široká x 250 mm vysoká s 25 mm ozubením, jejíž pomocí sestavujeme stěny bez dalších spojovacích materiálů ( čímž je mimo jiné zabráněno např. vzniku tepelných mostů ). Druhým prvkem systému jsou tzv. boční víka, a to levá a pravá (vždy v páru), sloužící k zakončení stěn v rozích a u ostění kolem otvorů ve stěnách.

Ozubení 25 mm nám umožňuje výstavbu prakticky libovolné délky stěn, bez omezení systému překládání tvárnic přes sebe. Pro usnadnění výstavby a urychlení práce se systémem je však výhodnější již v projektové přípravě počítat s modulem 250 mm. ( foto foto foto )

Vlastní nosnou částí termoizolačního stavebního systému je polotekutý beton B20 s maximální zrnitostí 8 mm. Po jeho vylití do tvárnic vznikne masivní 150 mm tl. stěna z prostého , případně armovaného betonu.

K vyztužení nadokenních a nadedveřních překladů používáme armovací železo (pruty, válcované profily a pod.), a to vždy podle statického výpočtu v konkrétním projektu

Další prvky, používané pro usnadnění nebo zkvalitnění práce s termoizolačním stavebním systémem

Pro zamezení vzniku případných tepelných mostů v nadpraží nebo parapetech oken, dveří, francouzských oken, vrat a pod. je mezi stěny tvárnice ve styku s volným prostorem ( obdoba možných tepelných mostů u ostění ) vkládán dodatečně do cementové kaše pás deskového polystyrenu tl. 30 mm, šíře 150 mm a délky dle potřeby.

Pro usnadnění montáže systému v dalších vrstvách používáme při betonáži tzv. krytky zubů cca 1.000 mm dlouhé, 50 mm široké a 25mm vysoké, které zabrání znečištění zubů při vyplňování betonovou směsí.

K fixaci vlastních sestavených stěn používáme speciální kotvící stojky ( foto foto foto ) s ochozem, kterými se zajistí snadněji svislost stěn, jejich stabilita při betonáži, a lze je především použít zároveň jako lešení.

Vlastní pracovní postup montáže stěn

Jelikož se jedná o tzv. přesné zdění, je pro založení stěn ( foto ) nutná rovinost základní betonové desky,  ( foto foto ) a to s tolerancí výškových nerovností max. + - 10 mm. Na takovouto izolovanou desku začneme sestavovat z jednoho rohu postupně první tři řady tvárnic (zakládání z více míst přináší problémy s napojením ozubení a kotvením stojek).

Po sestavení prvních tří řad celého objektu zdivo zafixujeme stojkami ( foto ) z vnitřní strany, srovnáme je jak vertikálně, tak horizontálně (způsob kotvení stojek a vyrovnávání stěn je součástí autorizace a je vždy předvedena školící firmou).

Po důkladném zafixování stěn pokračujeme v sesazování stěn do výšky 5-ti řad ( foto ) Takto sestavené a srovnané tvárnice ( stěny ) můžeme začít plnit předepsanou betonovou směsí, ( foto foto )a to buď ručně (celých 5 řad) nebo pumpou na beton. ( foto foto foto )

Pumpa na beton musí mít na výústi hadice koncovou redukci, která zabraňuje prudkému spadávání betonu z velké výšky do tvárnic.

Posouváním tzv. krytek zubů přitom chráníme ozubení tvárnic před znečištěním betonovou směsí.

Při vlastní betonáži provádíme vibrování nalévaného betonu mírným poklepáním otevřenou dlaní do boku stěny.

Po dokončení betonáže, dokud je beton ještě tekutý, je nutné překontrolovat přesnost stěn a případné odchylky zregulovat pomocí fixačních stojek.

Pro zachování plynulosti řad ozubů je nutno zafixovat tvořící se otvory dveří ( foto ), oken, francouzských oken atd. provizorním bedněním sestaveným z tvárnic, které zabrání případným posunům při betonáži. Způsob a osazování tohoto bednění předvede zaškolovací firma přímo na stavbě.

Druhý den sestavíme zbytek stěn do výšky podlaží (foto foto foto foto ) a postupně fixujeme ke stojkám. Do řady tvárnic, které tvoří překlady nad okny, dveřmi a vraty vkládáme ze spodu polystyrenové desky tl. 30 mm, šířky 150 mm a délky dle potřeby, které zabraňují vzniku tepelných mostům v nadpraží a zároveň tvoří bednění nadpraží. Shora potom vkládáme předepsanou ocelovou výztuž dle projektové dokumentace.

V poslední řadě je také potřeba případně vytvořit kapsy, nebo zabudovat kotvy pro uložení projektantem předepsané stropní konstrukce a vložit předepsané armovací železo pozedního věnce

V případě ukončení stěn pod střešní konstrukcí je potřeba při betonáži vložit kotvy pozednic, nebo v případě kotvení sbíjených vazníků kovové příložky.

Nadpraží otvorů je potřeba před vyplněním betonem důkladně podepřít (foto foto ).

Zvláštní pozornost je nutno věnovat vyplňování betonovou směsí v místech uložení výztuže, a to především válcovaných profilů Tam je nutno lít beton rovnoměrně z obou stran, aby nedošlo k jejich posunutí do boků a také je nutné dohlédnout na důkladné obetonování jejich zhlaví. Podpěru nadpraží je nutno ponechat minimálně 5 dní.

Montáž stropu

Pro zastropení je možné použít všechny na trhu dostupné systémy a druhy stropních systémů, jako např. keramické stropy (foto ), filigránové stropy, panelové, monolitické, dřevěné a pod.

Dle použitého systému zastropení uložíme stropní prvky do připravených kapes viz. postup montáže stěn nebo přímo na nosnou betonovou výplň stěny. Další postupy jsou pak dány vlastním technologickým postupem výrobce stropních systémů.

Montáž střechy

Do čerstvě zabetonované poslední řady tvárnic zasadíme např. kotvy o průměru 12 až 16 mm, ukončené z vrchní strany závitem, ze spodu příložkou, která po vytuhnutí zabrání vytržení kotev z betonu. Na takto usazené kotvy nasadíme pozednici s vyvrtanými otvory a přes podložku je matkou připevníme ke zdivu. Po dokončení hrubého krovu sestavíme stěny mezi krokvemi a stěny štítů, (foto foto foto ) seřízneme s vrchní hranou krokve a vyplníme betonem. Před vyplňováním betonovou směsí je nutné stěny štítů zafixovat v rovině např. tesařskými, nebo jinými úchytkami k vazbě krovu.

Montáž oken a dveří foto

Stavební otvor pro osazení oken , dveří, nebo vrat musí být u každého ostění a nadpraží o 10 mm větší a u parapetu o 15 mm větší tzn. do stavebního otvoru 1500 mm x 1500 mm je možné osadit okno o vnějším rozměru 1480 mm x 1475 mm. V každém případě je lepší přeměření stavebních otvorů přímo dodavatelskou firmou výplní otvorů před jejich vlastní výrobou a dodávkou, aby se nemusely stavební otvory dodatečně upravovat. Osazená okna je nutno přikotvit minimálně 50 mm do nosné konstrukce ( betonu ) a dokola vyplnit polyuretanovou pěnou. Před usazením oken je třeba zabezpečit parapety proti vzniku tepelného mostu ( viz. dříve uvedené) a tentýž postup uplatníme i u dveří a vrat.

Montáž elektro a vodoinstalace

Na tvárnice dle projektu tužkou vyznačíme drážky pro kabely a trubky. (foto foto foto ) Frézkou, nebo tepelným nožem tyto vyřežeme v požadované tloušťce a šířce. Drážky vodo a elektroinstalace zaomítneme Thermo omítkou, která je součástí systému. Pod krabice doporučujeme nanést vrstvu stavebního lepidla a tyto do ní zatlačit. Krabice zásuvek je potřeba pomocí hmoždinek připevnit do nosné betonové výplně. Krabice usadíme tak, aby vyčnívaly nejméně 10 mm přes nejvyšší líc tvárnice. Vodoinstalační trubky doporučujeme obalit izolací, která zabraňuje tomu, aby nedocházelo k rosení potrubí pod omítkou. Odpadní potrubí umísťujeme buď do vnitřních nenosných stěn nebo do šachet ze sádrokartonu. Je možné ho také umístit do obvodových stěn při montáži tvárnic, před jejich vylitím betonovou směsí.

Montáž nenosných stěn

Nenosné příčky lze buď vyzdít z různých druhů materiálů (cihel, plynosilikátů a pod.) nebo použít různé druhy montovaných příček ( např. sádrokartonových systémů (foto foto foto ) a pod. ). Upevnění příček provádíme tak, že v místě příček vyřízneme do vnitřního obvodového pláště drážku v potřebné šířce a příčky do ní zakotvíme. Všechny styčné plochy různých druhů materiálů je nutné po omítnutí vyplňovat pružným spojem (akryl, silikon). Vyplňovat pružným spojem je třeba také styčné spáry okno - omítka, parapet - okno a pod.

Omítání zdiva

Viz technologický postup pro omítání.

Technické údaje:

rozměry tvárnice  250 x 250 x 1000 mm
hmotnost tvárnice  800 g
materiál z kterého je tvárnice vyrobena expandovaný polystyrén se samozhášivou úpravou
tloušťka zdiva bez omítky 250 mm
tloušťka zdiva s omítkou cca 270 mm
hmotnost zdiva včetně betonu 350 – 370 kg
spotřeba betonu 0.135 m3 / m2
Součinitel prostupu tepla U = 0,26W/m2K
   
Soubor Popis
strop.dwg detail kotvení pozednice (formát dwg - Autocad)
pozednice.dwg detail uložení železobetonové konstrukce na zdivo termoizolačního stavebního systému
(formát dwg - Autocad)